Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Luyen_tap_3_hoa_9_12_tuan.flv Bai_dieu_che_hidro__phan_ung_the_12_tuan.flv So_luoc_BTH_cac_NTHH_tiet_1.flv TDN_SO_7_ANTT_HAT_BE_LOP_8.flv Nhac_li_gam_truong_giong_truong_TDN_so_8_lop_7.flv NHAC_LI_NHUNG_KI_HIEU_THUONG_GAP_TRONG_BAN_NHAC_TDN_SO_8_LOP_6.flv 40B5CB1571D743C28EE20C679B7B1631.flv Cong_nghe_8_May_bien_ap_mot_pha_Su_dung_hop_li_dien_nang.flv Ly_8_Nguyen_tu_phan_tu_chuyen_dong_hay_dung_yen.flv Ly_7_Cac_tac_dung_cua_dong_dien.flv Ly_6_Mot_so_ung_dung_cua_su_no_vi_nhiet.flv Sinh_8_bai_50_ve_sinh_mat.flv Sinh_6_bai_42_lop_2_la_mam_lop_1_la_mam.flv 20200428_084144.flv 20200428_084728.flv Bai_on_tap_TT.flv Tin.flv Tin_6.flv MT_K6.flv CONG_NGHE_6_TIET_46.flv

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện tài nguyên giáo dục An Giang.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Unit 5 Language focus - E12

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Văn Thuận (trang riêng)
  Ngày gửi: 00h:26' 23-03-2010
  Dung lượng: 2.1 MB
  Số lượt tải: 257
  Số lượt thích: 0 người
  Kim`s Game
  compulsory
  curriculum
  undergraduate
  certificate
  education
  economics
  Những danh từ chỉ môn học có dấu nhấn cách vần cuối 1 vần
  Example:
  Geógraphy
  Chémistry
  Psychólogy
  Ecónomy
  Biólogy
  Geólogy
  economics
  philosophy
  sociology
  geographical
  psychology
  engineering
  mathematics
  archeology
  Listen & Repeat
  Grammar
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  A. gymnasium
  B. memorial
  C. recognize
  D. associate
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  A. fashionable
  B. financial
  C. accumulate
  D. announcement
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  A. renovation
  B. international
  C. afternoon
  D. industrial
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  A. distribution
  B. facility
  C. discover
  D. approval
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  A. kindergarten
  B. disability
  C. preferential
  D. differentiate
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  A. particular
  B. possession
  C. intervention
  D. eliminate
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  A. television
  B. artificial
  C. tutorial
  D. economics
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  You`re Lucky
  Grammar
  Conditional sentences
  If I have money, I will buy that house
  If he were absent, I would be punished
  If she had studied hard, she wouldn’t have failed in the exams
  Examples:
  Forms and uses
  Exercise: Give the correct form of the verbs in brackets
  1. You won’t be able to get into the examination room if you _____(be) 10 minutes late.
  2. If you don’t send the application form on time, you __________(not be) allowed to take the entrance exam.
  3. If Sarah _______(like) school, she would study hard.
  4. I could do the test if it ________ (not be) too difficult.
  5. If you had told me earlier, I ________________(give) it to you.
  6. We would have sent you a Christmas card if we ______ (have) your address.
  7. If I ___ (have) enough money now, I _________(buy) that car.
  8. You _________(meet) her if she ______ (come) tomorrow.
  9. If you ___________(watch) TV last night, you ____________ (see) me on the TV.
  10. I ____________(come) to visit her if I ________ (be) you.
  are
  won’t be
  liked
  weren’t
  would have given
  had had
  had
  would buy
  will meet
  comes
  had watched
  would have seen
  would come
  were
  * Sentence Transformation
  She doesn’t eat more because she is full
  If she weren’t full, she would eat more
  He didn’t do homework, so he was punished
  If he had done homework, he wouldn’t have been punished
  * Ways to transform:
  1. Notice the tense of verb
  - Present tense  Use Condi. Type II
  - Past tense  Use Condi. Type III
  2. Notice the clause
  - SO (clause of result )  Main clause
  - BECAUSE (clause of reason) IF clause
  3. - NOT (No, never) cross out
  - Without NOT  add NOT
  Example:
  We get lost because we have no map
  If we had map we wouldn’t get lost
  He didn’t get up early, so he was late for school
  If he had got up early, he wouldn’t have been late for school
  1. Peter can’t find the time, so he doesn’t read a lot
  If Peter found the time,____________________
  3. I can’t translate this because I don’t speak Korean
   He would have had time if____________________
  4. They are afraid of flying, so they don’t travel far a lot
  2. He couldn’t have time because he was busy
   If I_______________________________________
   If they____________________________________
  ___________
  he would read a lot
  he hadn’t been busy
  spoke Korean, I could translate this
  weren’t afraid of flying, they would travel
  far a lot
  BOYS
  GIRLS
  10
  60
  20
  100
  80
  50
  90
  40
  70
  30
  10
  60
  20
  100
  80
  50
  90
  40
  70
  30
  1
  10
  20
  2
  3
  7
  6
  8
  30
  4
  5
  A. documentary
  B. professor
  C. population
  D. demonstration
  Choose the word that has the main stress is different from the rest
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  A. similarity
  B. contribution
  C. economical
  D. imagination
  Choose the word that has the main stress is different from the rest
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  If I ___________ (know) you were coming,
  I ____________(meet) you at the airport.
  A. knew / would meet
  B. had known / would meet
  C. had known / would have met
  D. know / will meet
  Choose the best option
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  What _____(you, do) if the lift ____(get) stuck now?
  A. you would do / had got
  B. would you do / got
  C. you would do / got
  D. would you do / get
  Choose the best option
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  Tomorrow, I _____________(wait) for you if you _____________( remind) me.
  A. wait / will remind
  B. would wait / had reminded
  C. waited / would reminded
  D. will wait / remind
  Choose the best option
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  She didn’t recognize you because you wore a false beard
   If you hadn’t worn a false beard, she _______________________
  would have recognized you
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  You don’t get the pneumonia because you change you wet clothes
   You would get the pneumonia if you __________________________
  didn’t change your wet clothes
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  She left the fish there, so the cat got it.
   The cat __________________ the fish if she hadn’t left it there
  wouldn’t have got
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  Big Clab for boys
  END
  Big Clab for girls
  Homework :
  - Do exercise 3 on text book
  - Prepare the new lesson
  The End
   
  Gửi ý kiến