Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  IMG_20180727_080810.jpg Tiet_muc_5a.flv 5B_A_VINH_HOA_MUNG_DANG__MUNG_XUAN5.flv Tamcam.mp3 S_Tich_Lc_Long_Quan_va_Au_Co.mp3 S_Tich_H_Guom.mp3 Ong_chu_chiec_coi_xay_va_thien_than.mp3 Nuoc_mat_ca_sau.mp3 Khong_bao_gio_biet_gian.mp3 K_chuyn_cho_be_nghe__chuyn_c_tich__s_tich_h_guom__h_ba_b__s_da__thanh_giong__yt_kieu__chu_cui_6.mp3 K_chuyn_cho_be_nghe__chuyn_c_tich__s_tich_h_guom__h_ba_b__s_da__thanh_giong__yt_kieu__chu_cui_3.mp3 K_chuyn_cho_be_nghe__chuyn_c_tich__s_tich_h_guom__h_ba_b__s_da__thanh_giong__yt_kieu__chu_cui.mp3 Hon_da_than.mp3 Ha_Phuong__ba_dieu_uoc.mp3 Ctre_tram_dt.mp3 Cobequangkhando.mp3 Chuyen_nguoi_con_ut_hieu_thao.mp3 Caykhe.mp3 Ca_thin_tr_da.mp3

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện tài nguyên giáo dục An Giang.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  10 De+Da TS10 tieng anh

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: sưu tầm
  Người gửi: Cao Phuoc Dai (trang riêng)
  Ngày gửi: 04h:23' 31-05-2011
  Dung lượng: 71.6 KB
  Số lượt tải: 295
  Số lượt thích: 0 người

  Đề 1
  I - Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.(0,2)
  1. A. passed B. Watched C. played D. washed
  2. A. proud B. about C. around D. would
  3. A. market B. depart C. card D. scare
  4. A. entrance B. paddy C. bamboo D. banyan
  5. A. problem B. love C. box D. hobby
  II – Choose the best answer from the four options given (marked A, B,C, or D) to complete each sentence. (0,2)
  6. My house_________in 1986.
  A. is built B. was building C. was built D. has been built
  7. The doctor_________me not to stay up too late at night.
  A. advised B. suggested C. insisted D. forced
  8. Tomorrow we`ll go to Noi Bai Airport to meet Maryam, _________comes from Malaysia.
  A. who B. whom C. whose D. that
  9. His house looks very large and beautiful. It is _________house.
  A. a seven-room B. a seven-rooms C. seven room D. seven rooms
  10. If you get up early, you_________late.
  A. weren`t B. wouldn`t be C. aren`t D. won`t be
  11. It`s very hot today. I wish I_________on the beach now.
  A. am B. was C. were D. had been
  12. When he lived in the city, he_________to the theater twice a week.
  A. uses to go B. has gone C. used to go D. was going
  13. My father asked us_________too much time playing computer games.
  A. not to spending B. did not spend C. not to spend D. to not spent
  14. Hoai can not remember the name of the restaurant_________she ate her favorite roasted duck.
  A. which B. whose C. whom D. where
  15. If I were a flower, I_________a sunflower.
  A. was B. were C. will be D. would be
  16. Nobody went to the party, _________?
  A. does he B. do they C. didn’t they D. did they
  17. It is nearly 3 months_________he visited his parents.
  A. while B. during C. since D. when
  18. _________population is another unpleasant result we have to solve.
  A. Increased B. Increasing C. The increase D. To increase
  19. If we_________enough time, we’ll study this exercise more carefully.
  A. will have B. have C. had D. would have
  20. What would you do, if you_________a UFO?
  A. see B. saw C. would see D. had seen
  III- Identify the underlined word/ phrase (A or B,C,D) that needs correcting to become an exact one. (0,2)
  21. The picture was painting by Michael last year.
  A B C D
  22. There’s the woman who she sold me the handbag.
  A B C D
  23. Mr. Smith is going to buy a new Japanese car, doesn’t he?
  A B C D
  24. I met a lot of interesting people while I was studying at Ho Chi Minh City.
  A B C D
  25. If I were you, I didn’t buy that expensive car.
  A B C D
  IV - Read the following passage, then choose the correct answer to questions 26 - 30. (0,2)
  I went to Australia on a student program last year and I like to (1)_______you about it. I was very (2)_______when I knew I was going to Australia because I had never been there before. I didn’t think about the
  Avatar
  bộ đề + đáp án TS10 môn tiếng anh (st)
  No_avatarf
  toan, ly, lai tieng anh
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓